events_he

הרצאה בנושא סביבה ירוקה

הרצאת אורח

מרצה: Osnat Avital

תאריך:
27-27 Mar 2019 @ 12:30

מיקום: Lecture Hall No. 1

סביבה ותעשייה

בשנים האחרונות חלה התפתחות מאסיבית ברגולציה הישראלית בכל הנוגע לפליטות מהתעשייה.

מה מקור הרגולציה? על איזה פליטות בעצם מדובר? והאם הרגולציה משיגה את יעדיה?